Back to top

Recreació d’una casa ibèrica

Casa ibérica
Una casa ibèrica del període ple (segles VIII aC) tindria l’aspecte que es mostra en esta reproducció. Els espais més importants de la casa són l’àrea de mòlta i de cuina i magatzematge. L’aixovar ceràmic utilitzat es repartix entre recipients de magatzematge com a àmfores i gerres; el servici de taula, compost per plats, copes, pitxers i botelles, a més de molts altres elements domèstics com a coladors, tapadores o morters per a activitats diverses en relació amb la cuina. Per a les labors culinàries s’empraven olles de ceràmica tosca, capaços de suportar el foc sense trencar-se. A més, el teixit en telers verticals com el que ací es mostra és una activitat artesanal destacada en quasi tots els espais domèstics. En la casa també s’exposa la reproducció de la indumentària característica d’un home i una dona de rang.
Back to top